REGULAMIN
SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ
OGŁOSZEŃ DROBNYCH I RAMKOWYCH
z dnia 7 września 2009


 1. Zamieszczanie ogłoszeń przez Internet dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady zamieszczania ogłoszeń drobnych i ramkowych w prasie wymienionej w liście dostępnych tytułów.
 3. Ogłoszenia ramkowe przyjmowane są na strony ogłoszeniowe oraz w wybranych tytułach (patrz: cennik) na strony redakcyjne bez możliwości wybierania numeru strony.
 4. Wydawca zastrzega sobie możliwość swobodnego rozmieszczania zamówionych ogłoszeń ramkowych zależnie od objętości bieżącego wydania gazety.
 5. Ogłoszenie drobne może zawierać maksymalnie 200 znaków łącznie ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi. Zgodnie z cennikiem naliczana jest wartość za każde nowo rozpoczęte 25 znaków
 6. Ogłoszenia drobne są przyjmowane tylko do ustalonych rubryk, zgodnych z listą dostępnych rubryk.
 7. Reklamy ramkowe przeznaczone do graficznego opracowania przez Dział Techniczny nie podlegają autoryzacji.
 8. Wydawca przyjmuje zlecenia na podstawie aktualnych przepisów Prawa Prasowego i innych regulacji prawnych dotyczących reklam. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.
 9. Wydawca nie przyjmuje zlecenia na ogłoszenie:
  • naruszającej obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne,
  • zawierającej elementy dyskryminacji rasowej, naruszającej dobre imię osób trzecich
  • zwodniczych, oszukańczych, nieprawdziwych np. ogłoszeń nakłaniających do udziału w grach towarzyskich typu „wianuszek szczęścia” lub anonimowych ogłoszeń obiecujących znaczne profity
  • dotyczących sprzedaży broni zamawianych przez osoby fizyczne i prawne nie mające zezwolenia na handel bronią
  • dotyczących handlu narządami ludzkimi
  • z branż: medyczne, lekarskie, zdrowie, wskazujących na udzielanie świadczeń lekarskich, a które to ogłoszenia muszą zawierać nazwisko lekarza
  • od firm dokonujących ściągania długów, należności, wierzytelności, jeżeli firma nie legitymuje się zezwoleniem na prowadzenie tego typu działalności
  • dotyczących zabiegów usuwania ciąży
  • reklam leków, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych kierowanych do dzieci i dorosłych, wydawanych z przepisu lekarza
  • o charakterze towarzyskim i/lub z podtekstem erotycznym, matrymonialnym
  • niezgodnych z zasadami pisowni polskiej
  • których zamieszczenie, zgodnie z wymogami prawnymi, uwarunkowane jest dostarczeniem dowodu osobistego, zezwolenia na działalność gospodarczą lub innego dokumentu koniecznego do potwierdzenia wiarygodności zleceniodawcy.
 10. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszej publikacji ogłoszenia lub reklamy bez podania przyczyny.
 11. Wydawca przyjmuje przez Internet ogłoszenia, które zostały zlecone i opłacone zgodnie z obowiązującymi terminami przyjmowania reklam i ogłoszeń oraz wymaganiami technicznymi (w przypadku ogłoszeń ramowych), które stanowią załączniki do regulaminu.
 12. W prasie ukażą się jedynie opłacone reklamy i ogłoszenia. Niedotrzymanie terminu płatności ogłoszenia zwalnia Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
 13. Wydawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania publikacji zleconego ogłoszenia lub reklamy z tytułu innych należności Zleceniodawcy wobec Wydawcy.
 14. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych w treści ogłoszeń.
 15. Składając zlecenie na ogłoszenie przez Internet Klient zatwierdza treść ogłoszenia do druku. Treść ogłoszenia nie podlega wówczas reklamacji.
 16. Należność za ogłoszenia przyjmuje się według cennika obowiązującego w dniu zapłaty, który stanowi załącznik do regulaminu. Ceny podane w cenniku są cenami netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
 17. Klient płaci za ogłoszenie na podstawie otrzymanej kalkulacji.
 18. Akceptujemy płatność:
  • kartami kredytowymi: VISA, MasterCard/EuroCard
  • przelewem elektronicznym: mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, BZWBK 24, Nordea, BPH, Płacę z PKO Inteligo
 19. płatności kartami kredytowymi i e-przelewami rozliczane są za pośrednictwem Dotpay
 20. Po dokonaniu zapłaty nie można w ogłoszeniu dokonać już żadnych zmian ani wycofać zamówienia.
 21. W przypadku odmowy publikacji ogłoszenia kwota do zwrotu przekazywana jest Klientowi w postaci przelewu na konto bankowe.
 22. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na 10 dni roboczych od publikacji pierwszej błędnej emisji, na adres: Biuro Reklam i Ogłoszeń Edytor Sp. Z o.o 10-900 Olsztyn, ul. Tracka 5 lub mailem: biuro@nadajogloszenie.pl.
 23. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji bądź niezachowanie jej formy pisemnej powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji ogłoszenia lub reklamy, jak też kolejnych błędnych emisji tego samego materiału.
 24. W przypadku uzasadnionej reklamacji (istotny błąd wypaczający sens, utrudniający zrozumienie treści reklamy w wydrukowanym ogłoszeniu, brak ogłoszenia lub nieprawidłowa wersja ogłoszenia - nie zawiniony przez Klienta) Wydawca zobowiązany jest do zamieszczenia prawidłowego ogłoszenia w analogicznym jak na zleceniu formacie, miejscu i wydaniu lub zwrotu gotówki.
 25. Administratorem danych osobowych jest Edytor Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Zleceniodawców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe Zlecającego uzyskiwane w procesie rejestracyjnym sprzedażowym służą wyłącznie w celach weryfikacyjnych.
 26. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając podmioty upoważnione z mocy ustawy i obowiązującego prawa.
 27. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w punktach powyższych.
 28. Zastrzegamy sobie prawo do odsprzedania treści ogłoszenia innej spółce z zachowaniem danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.